جدول کلید فولاد

ردیف

NO

گروه فولاد

Steel Group

شماره مواد

Material No.

نماد

Symbol

ترکیب شیمیایی چگالی

Density

C Si Mn Cr Mo Ni V W Other
ردیف

NO

گروه فولاد

Steel Group

شماره مواد

Material No.

نماد

Symbol

ترکیب شیمیایی چگالی

Density

C Si Mn Cr Mo Ni V W Other
۱ عملیات حرارتی پذیر ۱٫۱۱۵۱ Ck22 ۰٫۲۱ < 0.40 ۰٫۵۵ < 0.40 < 0.10 <0.40   ۷٫۸۵
۲ ۱٫۱۱۸۱ C35E , Ck35 ۰٫۳۶ < 0.40 ۰٫۶۵ < 0.40 < 0.10 < 0.40   ۷٫۸۵
۳ ۱٫۱۱۹۱ C45E , Ck45 ۰٫۴۶ < 0.40 ۰٫۶۵ < 0.40 < 0.10 < 0.40   ۷٫۸۵
۴ ۱٫۱۲۲۱ C60E , Ck60 ۰٫۶۱ < 0.40 ۰٫۷۵ < 0.40 < 0.10 < 0.40   ۷٫۸۵
۵ ۱٫۶۵۱۱ ۳۶CrNiMo4 ۰٫۳۶ < 0.40 ۰٫۶۵ ۱٫۰۵ ۰٫۲۳ ۱٫۰۵   ۷٫۸۵
۶ ۱٫۶۵۶۲ ۴۰NiCrMo8-4 ۰٫۴۱ ۰٫۲۸ ۰٫۸۰ ۰٫۸۳ ۰٫۳۵ ۱٫۸۳   Al=0.03 ۷٫۸۵
۷ ۱٫۶۵۶۵ ۴۰NiCrMo6 ۰٫۴۰ ۰٫۲۵ ۰٫۶۰ ۱٫۱۵ ۰٫۲۵ ۱٫۵۵   ۷٫۸۵
۸ ۱٫۶۵۸۰ ۳۰CrNiMo8 ۰٫۳۰ < 0.40 ۰٫۴۵ ۲٫۰۰ ۰٫۴۰ ۲٫۰۰   ۷٫۸۵
۹ ۱٫۶۵۸۲ ۳۴CrNiMo6 ۰٫۳۴ < 0.40 ۰٫۶۵ ۱٫۵۰ ۰٫۲۳ ۱٫۵۰   ۷٫۸۵
۱۰ ۱٫۷۰۳۳ ۳۴Cr4 ۰٫۳۴ < 0.40 ۰٫۷۵ ۱٫۰۵   ۷٫۸۵
۱۱ ۱٫۷۰۳۴ ۳۷Cr4 ۰٫۳۸ < 0.40 ۰٫۷۵ ۱٫۰۵   ۷٫۸۵
۱۲ ۱٫۷۰۳۵ ۴۱Cr4 ۰٫۴۲ < 0.40 ۰٫۷۵ ۱٫۰۵   ۷٫۸۵
۱۳ ۱٫۷۲۱۸ ۲۵CrMo4 ۰٫۲۶ < 0.40 ۰٫۷۵ ۱٫۰۵ ۰٫۲۳   ۷٫۸۵
۱۴ ۱٫۷۲۲۰ ۳۴CrMo4 ۰٫۳۴ < 0.40 ۰٫۷۵ ۱٫۰۵ ۰٫۲۳   ۷٫۸۵
۱۵ ۱٫۷۲۲۵ ۴۲CrMo4 ۰٫۴۲ < 0.40 ۰٫۷۵ ۱٫۰۵ ۰٫۲۳   ۷٫۸۵
۱۶ ۱٫۷۲۲۷ ۴۲CrMoS4 ۰٫۴۲ < 0.40 ۰٫۷۵ ۱٫۰۵ ۰٫۲۳   ۷٫۸۵
۱۷ ۱٫۷۲۲۸ ۵۰CrMo4 ۰٫۵۰ < 0.40 ۰٫۶۵ ۱٫۰۵ ۰٫۲۳   ۷٫۸۵
۱۸ ۱٫۷۷۰۱ ۵۲CrMoV4 ۰٫۵۲ < 0.40 ۰٫۹۰ ۱٫۰۵ ۰٫۲۳ ۰٫۱۵   ۷٫۸۵
۱۹ سخت شونده سطحی ۱٫۵۷۵۲ ۱۴NiCr14 ۰٫۱۴ < 0.40 ۰٫۵۵ ۰٫۷۵   ۳٫۲۵   ۷٫۸۵
۲۰ ۱٫۵۸۶۰ ۱۴NiCr18 ۰٫۱۴ ۰٫۲۵ ۰٫۵۵ ۱٫۱۰   ۴٫۵۰   ۷٫۸۵
۲۱ ۱٫۵۹۱۹ ۱۵CrNi6 ۰٫۱۷ < 0.40 ۰٫۵۰ ۱٫۵۵   ۱٫۵۵   ۷٫۸۵
۲۲ ۱٫۵۹۲۰ ۱۸CrNi8 ۰٫۱۸ ۰٫۲۸ ۰٫۵۰ ۱٫۹۵   ۱٫۹۵   ۷٫۸۵
۲۳ ۱٫۶۵۲۳ ۲۰NiCrMo2-2 ۰٫۲۰ < 0.40 ۰٫۸۰ ۰٫۵۵ ۰٫۲۰ ۰٫۵۵   ۷٫۸۵
۲۴ ۱٫۶۵۶۶ ۱۷NiCrMo6-4 ۰٫۱۷ < 0.40 ۰٫۷۵ ۰٫۹۵ ۰٫۲۰ ۱٫۳۵   ۷٫۸۵
۲۵ ۱٫۶۵۸۷ ۱۷CrNiMo6 ۰٫۱۸ < 0.40 ۰٫۵۰ ۱٫۶۵ ۰٫۳۰ ۱٫۵۵   ۷٫۸۵
۲۶ ۱٫۷۱۳۱ ۱۶MnCr5 ۰٫۱۷ < 0.40 ۱٫۱۵ ۰٫۹۵   ۷٫۸۵
۲۷ ۱٫۷۱۳۹ ۱۶MnCrS5 ۰٫۱۷ < 0.40 ۱٫۱۵ ۰٫۹۵   ۷٫۸۵
۲۸ ۱٫۷۱۴۷ ۲۰MnCr5 ۰٫۲۰ < 0.40 ۱٫۲۵ ۱٫۱۵   ۷٫۸۵
۲۹ ۱٫۷۱۴۹ ۲۰MnCrS5 ۰٫۲۰ < 0.40 ۱٫۲۵ ۱٫۱۵   ۷٫۸۵
۳۰ ابزاری کربنی ۱٫۱۵۲۵ C80U , C80W1 ۰٫۸۰ ۰٫۱۸ ۰٫۱۸   ۷٫۸۵
۳۱ ۱٫۱۵۴۵ C105U , C105W1 ۱٫۰۵ ۰٫۱۸ ۰٫۱۸   ۷٫۸۵
۳۲ ۱٫۱۷۳۰ C45U , C45W ۰٫۴۵ ۰٫۲۸ ۰٫۷۰   ۷٫۸۵
۳۳ ۱٫۱۷۴۰ C60U , C60W ۰٫۶۰ ۰٫۲۸ ۰٫۷۰   ۷٫۸۵
۳۴ ابزاری سردکار ۱٫۲۰۶۷ ۱۰۲Cr6 ۱٫۰۳ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۱٫۴۸ < 0.10 < 0.40   ۷٫۸۵
۳۵ ۱٫۲۰۸۰ X210Cr12 ۲٫۰۵ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۱۱٫۵   ۷٫۷۰
۳۶ ۱٫۲۲۱۰ ۱۱۵CrV3 ۱٫۱۸ ۰٫۲۳ ۰٫۳۰ ۰٫۶۵   ۰٫۱۰   ۷٫۸۰
۳۷ ۱٫۲۳۶۳ X100CrMoV5-1 ۰٫۹۸ ۰٫۳۰ ۰٫۵۵ ۵٫۱۵ ۱٫۰۵   ۰٫۲۰   ۷٫۷۰
۳۸ ۱٫۲۳۷۹ X155CrVMo12-1 ۱٫۵۵ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۱۱٫۵ ۰٫۷۰   ۱٫۰۰   ۷٫۷۰
۳۹ ۱٫۲۴۱۹ ۱۰۵WCr6 ۱٫۰۵ ۰٫۲۵ ۰٫۹۵ ۱٫۰۰   ۱٫۱۵   ۷٫۷۰
۴۰ ۱٫۲۴۳۶ X210CrW12 ۲٫۱۳ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۱۱٫۵   ۰٫۷۰   ۷٫۷۰
۴۱ ۱٫۲۵۱۰ ۱۰۰MnCrW4 ۰٫۹۸ ۰٫۲۵ ۱٫۱۰ ۰٫۶۰   ۰٫۱۰ ۰٫۶۰   ۷٫۸۵
۴۲ ۱٫۲۵۴۲ ۴۵WCrV7 ۰٫۴۵ ۰٫۹۵ ۰٫۳۰ ۱٫۰۵   ۰٫۱۸ ۱٫۹۵   ۸٫۰۰
۴۳ ۱٫۲۵۵۰ ۶۰WCrV7 ۰٫۶۰ ۰٫۶۰ ۰٫۳۰ ۱٫۰۵   ۰٫۱۵ ۱٫۹۵   ۸٫۰۰
۴۴ ۱٫۲۶۰۱ X165CrMoV12 ۱٫۶۵ ۰٫۳۳ ۰٫۳۰ ۱۱٫۵ ۰٫۶۰   ۰٫۳۰ ۰٫۵۰   ۷٫۷۰
۴۵ ۱٫۲۷۲۱ ۵۰NiCr13 ۰٫۵۰ ۰٫۲۵ ۰٫۵۰ ۱٫۰۵   ۳٫۲۵   ۷٫۸۵
۴۶ ۱٫۲۷۶۷ X45NiCrMo4 ۰٫۴۵ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۱٫۳۵ ۰٫۲۵ ۴٫۰۵   ۷٫۸۵
۴۷ ۱٫۲۸۴۲ ۹۰MnCrV8 ۰٫۹۰ ۰٫۲۵ ۲٫۰۰ ۰٫۳۵   ۰٫۱۰   ۷٫۸۵
۴۸ Assab XW5                     ۷٫۷۰
۴۹ Assab DF2                     ۷٫۷۰
۵۰ ابزاری گرمکار ۱٫۲۳۴۳ X38CrMoV5-1 ۰٫۳۹ ۱٫۰۵ ۰٫۴۰ ۵٫۱۵ ۱٫۲۵   ۰٫۳۸   ۷٫۸۰
۵۱ ۱٫۲۳۴۴ X40CrMoV5-1 ۰٫۴۰ ۱٫۰۵ ۰٫۴۰ ۵٫۱۵ ۱٫۳۵   ۱٫۰۰   ۷٫۸۰
۵۲ ۱٫۲۳۶۵ X32CrMoV3-3 ۰٫۳۲ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۲٫۹۵ ۲٫۸۰   ۰٫۵۵   ۷٫۸۵
۵۳ ۱٫۲۳۶۷ X38CrMoV5-3 ۰٫۳۸ ۰٫۴۰ ۰٫۴۵ ۴٫۹۵ ۳٫۰۰   ۰٫۵۵   ۷٫۸۵
۵۴ ۱٫۲۵۶۷ X30WCrV5-3 ۰٫۳۰ ۰٫۲۳ ۰٫۳۰ ۲٫۳۵   ۰٫۶۰ ۴٫۲۵   ۸٫۲۰
۵۵ ۱٫۲۵۸۱ X30WCrV9-3 ۰٫۳۰ ۰٫۲۳ ۰٫۳۰ ۲٫۶۵   ۰٫۳۵ ۸٫۵۰   ۸٫۴۰
۵۶ ۱٫۲۶۰۶ X37CrMoW5-1 ۰٫۳۶ ۱٫۰۵ ۰٫۴۵ ۵٫۳۰ ۱٫۴۵   ۰٫۲۵ ۱٫۳۰   ۷٫۸۰
۵۷ ۱٫۲۷۱۳ ۵۵NiCrMoV6 ۰٫۵۵ ۰٫۲۵ ۰٫۸۰ ۰٫۷۰ ۰٫۳۰ ۱٫۶۵ ۰٫۱۰   ۷٫۸۰
۵۸ ۱٫۲۷۱۴ ۵۶NiCrMoV7 ۰٫۵۵ ۰٫۲۵ ۰٫۸۰ ۱٫۱۰ ۰٫۵۰ ۱٫۶۵ ۰٫۱۰   ۷٫۸۰
۵۹ ۱٫۲۸۸۵ X32CrMoCoV3-3-3 ۰٫۳۲ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۲٫۹۵ ۰٫۴۵   ۰٫۵۵   Co=2.75 ۷٫۸۰
۶۰ Assab 8407                     ۷٫۸۰
۶۱ Assab Orvar                     ۷٫۸۰
۶۲ Assab QRO90                     ۷٫۸۰
۶۳ قالب پلاستیک ۱٫۲۰۸۳ X42Cr13 ۰٫۳۹ < 1.00 < 1.00 ۱۳٫۵۰   ۷٫۷۰
۶۴ ۱٫۲۱۶۲ ۲۱MnCr5 ۰٫۲۱ ۰٫۲۵ ۱٫۲۵ ۱٫۱۵   ۷٫۸۵
۶۵ ۱٫۲۳۱۱ ۴۰CrMnMo7 ۰٫۴۰ ۰٫۳۰ ۱٫۴۵ ۱٫۹۵ ۰٫۲۰   ۷٫۸۵
۶۶ ۱٫۲۳۱۲ ۴۰CrMnMoS8-6 ۰٫۴۰ ۰٫۴۰ ۱٫۵۰ ۱٫۹۰ ۰٫۲۰   S=0.08 ۷٫۸۵
۶۷ ۱٫۲۳۱۶ X36CrMo17 ۰۴۲ < 1.00 < 1.00 ۱۶٫۰۰ ۱٫۱۵ < 1.00   ۷٫۷۰
۶۸ Assab 718                     ۷٫۸۵
۶۹ تندبر ۱٫۳۲۰۷ HS 10-4-3-10 ۱٫۲۸ < 0.45 < 0.40 ۴٫۱۵ ۳٫۵۵   ۳٫۲۵ ۹٫۵۰ Co=10.0 ۸٫۳۰
۷۰ ۱٫۳۲۴۳ HS6-5-2-5 ۰٫۹۱ < 0.45 < 0.40 ۴٫۱۵ ۴٫۹۵   ۱٫۹۰ ۶٫۳۰ Co=4.75 ۸٫۱۰
۷۱ ۱٫۳۲۴۴ HS6-5-3-8 ۰٫۰۱ < 0.70 < 0.40 ۴٫۱۵ ۵٫۰۰   ۲٫۹۵ ۶٫۳۰ Co=8.40 ۸٫۱۰
۷۲ ۱٫۳۲۵۵ HS 18-1-2-5 ۰٫۷۹ < 0.45 < 0.40 ۴٫۱۵ ۰٫۶۵   ۱٫۵۵ ۱۸٫۰۰ Co=4.75 ۸٫۷۰
۷۳ ۱٫۳۲۶۵ HS18-1-2-10 ۰٫۷۶ < 0.45 < 0.40 ۴٫۱۵ ۰٫۶۵   ۱٫۵۵ ۱۸٫۰۰ Co=9.50 ۸٫۷۰
۷۴ ۱٫۳۳۴۳ HS 6-5-2 ۰٫۹۰ < 0.45 < 0.40 ۴٫۱۵ ۴٫۹۵   ۱٫۸۵ ۶٫۳۵   ۸٫۱۰
۷۵ ۱٫۳۳۵۵ HS 18-0-1 ۰٫۷۴ < 0.45 < 0.40 ۴٫۱۵   ۱٫۱۰ ۱۸٫۰۰   ۸٫۷۰
۷۶ بلبرینگ ۱٫۳۵۰۵ ۱۰۰Cr6 ۰٫۹۸ ۰٫۲۵ ۰٫۳۵ ۱٫۵۰   < 0.30   ۷٫۸۵
۷۷ ۱٫۳۵۲۰ ۱۰۰CrMn6 ۰٫۹۸ ۰٫۶۰ ۱٫۱۰ ۱٫۵۳   < 0.30   ۷٫۸۵
۷۸ زنگ نزن ۱٫۴۰۰۵ X12CrS13 ۰٫۱۲ < 1.00 < 1.50 ۱۳٫۰۰ < 0.60 S=0.25 ۷٫۷۰
۷۹ ۱٫۴۰۰۶ X12Cr13 ۰٫۱۲ < 1.00 < 1.50 ۱۲٫۲۵   < 0.75   ۷٫۷۰
۸۰ ۱٫۴۰۱۶ X6Cr17 < 0.08 < 1.00 < 1.00 ۱۷٫۰۰   ۷٫۷۰
۸۱ ۱٫۴۰۲۱ X20Cr13 ۰٫۲۱ < 1.00 < 1.50 ۱۳٫۰۰   ۷٫۷۰
۸۲ ۱٫۴۰۲۸ X30Cr13 ۰٫۳۱ < 1.00 < 1.50 ۱۳٫۰۰   ۷٫۷۰
۸۳ ۱٫۴۰۳۴ X46Cr13 ۰٫۴۷ < 1.00 < 1.00 ۱۳٫۵۰   ۷٫۷۰
۸۴ ۱٫۴۰۵۷ X17CrNi16-2 ۰٫۱۷ < 1.00 < 1.50 ۱۶٫۰۰   ۲٫۰۰   ۷٫۷۰
۸۵ ۱٫۴۳۰۱ X5CrNi18-10 < 0.07 < 1.00 < 2.00 ۱۸٫۲۵   ۹٫۲۵   N<0.11 ۷٫۹۰
۸۶ ۱٫۴۳۰۴                   ۸٫۰۰
۸۷ ۱٫۴۴۰۱ X5CrNiMo17-12-2 < 0.07 < 1.00 < 2.00 ۱۷٫۵۰ ۲٫۲۵ ۱۲٫۰۰   N<0.11 ۸٫۰۰
۸۸ ۱٫۴۴۰۴ X2CrNiMo17-12-2 < 0.03 < 1.00 < 2.00 ۱۷٫۵۰ ۲٫۲۵ ۱۱٫۵۰   N<0.11 ۸٫۰۰
۸۹ ۱٫۴۵۴۱ X6CrNiTi18-10 < 0.08 < 1.00 < 2.00 ۱۸٫۰۰   ۱۰٫۵۰   Ti>5xC ۷٫۹۰
۹۰ AISI 304 X5CrNi18-10 < 0.08 < 0.75 < 2.00 ۱۹٫۰۰   ۹٫۲۵   N<0.10 ۷٫۹۰
۹۱ AISI 304 L ~X2CrNi19-11 < 0.03 < 0.75 < 2.00 ۱۹٫۰۰   ۱۰٫۰۰   N<0.10 ۷٫۹۰
۹۲ AISI 316   < 0.08 < 0.75 < 2.00 ۱۷٫۰۰ ۲٫۵۰ ۱۲٫۰۰   N<0.10 ۸٫۰۰
۹۳ AISI 316 L   < 0.03 < 0.75 < 2.00 ۱۷٫۰۰ ۲٫۵۰ ۱۲٫۰۰   N<0.10 ۸٫۰۰
۹۴ AISI 321   < 0.08 < 0.75 < 2.00 ۱۸٫۰۰   ۱۰٫۵۰   N<0.10 ۷٫۹۰
۹۵ AISI 410 ۰٫۱۲ < 1.00 < 1.50 ۱۲٫۵۰ < 0.75 ۷٫۸۰
۹۶ AISI 416 ۰٫۱۲ < 1.00 < 1.50 ۱۳٫۰۰ < 0.60 S=0.25 ۷٫۷۵
۹۷ AISI 420 X20Cr13 ۰٫۱۵ < < 1.00 < 1.00 ۱۳٫۰۰   ۷٫۷۵
۹۸ AISI 430 < 0.08 < 1.00 < 1.00 ۱۷٫۰۰ ۷٫۸۰
۹۹ AISI 431 ۰٫۱۷ < 1.00 < 1.50 ۱۶٫۰۰ ۲٫۰۰ ۷٫۷۰
۱۰۰ نسوز ۱٫۴۸۲۸ X15CrNiSi20-12 < 0.20 ۲٫۰۰ < 2.00 ۲۰٫۰۰   ۱۲٫۰۰   N<0.11 ۷٫۹۰
۱۰۱ ۱٫۴۸۴۱ X15CrNiSi25-20 < 0.20 ۲٫۰۰ < 2.00 ۲۵٫۰۰   ۲۰٫۵۰   N<0.11 ۷٫۹۰
۱۰۲ ۱٫۴۸۴۵ X8CrNi25-21 < 0.10 < 1.50 < 2.00 ۲۵٫۰۰   ۲۰٫۵۰   N<0.11 ۷٫۹۰
۱۰۳ AISI 309 ~ X15CrNiSi20-12 < 0.20 ۲٫۰۰ < 2.00 ۲۰٫۰۰   ۱۲٫۰۰   N<0.11 ۷٫۹۰
۱۰۴ AISI 309 S   < 0.08 < 0.75 < 2.00 ۲۳٫۰۰   ۱۳٫۵۰     ۷٫۹۰
۱۰۵ AISI 310 X15CrNiSi25-21 < 0.20 ۲٫۰۰ < 2.00 ۲۵٫۰۰   ۲۰٫۵۰   N<0.11 ۷٫۹۰
۱۰۶ AISI 310 S  X8CrNi25-21 < 0.10 < 1.50 < 2.00 ۲۵٫۰۰   ۲۰٫۵۰   N<0.11 ۷٫۹۰
۱۰۷ فنر ۱٫۵۰۲۶ ۵۶Si7 ۰٫۵۶ ۱٫۸۰ ۰٫۷۵ < 0.40 < 0.10 < 0.40   ۷٫۸۵
۱۰۸ ۱٫۵۰۲۸ ۶۵Si7 ۰٫۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۸۵   ۷٫۸۵
۱۰۹ ۱٫۷۱۱۷ ۵۲SiCrNi5 ۰٫۵۸ ۱٫۳۵ ۰٫۸۵ ۰٫۸۵   ۰٫۶۰   ۷٫۸۵
۱۱۰ ۱٫۷۱۷۶ ۵۵Cr3 ۰٫۵۶ ۰٫۳۸ ۰٫۸۵ ۰٫۸۵   ۷٫۸۵
۱۱۱ ۱٫۸۱۵۹ ۵۰CrV4 , 51CrV4 ۰٫۵۱ < 0.40 ۰٫۹۰ ۱٫۰۵   ۰٫۱۸   ۷.۸۵
۱۱۲ نیتراسیون ۱٫۸۵۰۷ ۳۴CrAlMo5 ۰٫۳۴ < 0.40 ۰٫۵۵ ۱٫۱۵ ۰٫۲۰ Al=1.00 ۷٫۸۵
۱۱۳ ۱٫۸۵۰۹ ۴۱CrAlMo7-10 ۰٫۴۲ < 0.40 ۰٫۵۵ ۱٫۶۵ ۰٫۲۸ Al=1.00 ۷٫۸۵
۱۱۴ ۱٫۸۵۱۹ ۳۱CrMoV9 ۰٫۳۱ < 0.40 ۰٫۵۵ ۲٫۵۰ ۰٫۲۰ ۰٫۱۵ ۷٫۸۵
۱۱۵ ۱٫۸۵۵۰ ۳۴CrAlNi7 ۰٫۳۴ < 0.40 ۰٫۵۵ ۱٫۶۵ ۰٫۲۰ ۱٫۰۰ Al=1.00 ۷٫۸۵
۱۱۶ سازه ای ۱٫۰۰۳۷ S235JR < 0.17 < 0.30 < 1.40 ۷٫۸۵
۱۱۷ ۱٫۰۰۴۴ S275JR < 0.21 < 1.50 ۷٫۸۵
۱۱۸ ۱٫۰۰۶۰ E335 ۷٫۸۵
۱۱۹ ۱٫۰۰۷۰ E360 ۷٫۸۵
۱۲۰ مقاوم در دمای بالا ۱٫۷۳۳۵ ۱۳CrMo4-5 ۰٫۱۳ < 0.35 ۰٫۵۰ ۰٫۹۳ ۰٫۵۰
Cu=93,N<0.012,Al
۷٫۸۵
۱۲۱ مقاوم به هوا ۱٫۸۹۴۶ S355J2WP < 0.12 < 0.75 < 1.00 ۰٫۷۸ < 0.65
Cu=0.40,N<0.009
۷٫۸۵
۱۲۲ ۱٫۸۹۶۳ S355J2G1W < 0.16 < 0.50 ۱٫۰۰ ۰٫۶۰ <0.30 <0.65 ۰٫۰۷
Al>0.02,Cu=0.40
Zr<0.15,Ti=0.06
Nb=0.04
۷٫۸۵
۱۲۳ مخزن A516-70 < 0.27 ۰٫۲۹ ۰٫۰۱ ۷٫۸۵
۱۲۴ A283C < 0.24 ۰٫۲۳ <0.90 ۷٫۸۵